Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
15.02.2013 № 9
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Яготинську міську Координаційну раду
представників місцевих осередків політичних партій
та громадських організацій

 

І. Загальні положення

1.1. Яготинська міська Координаційна рада представників місцевих осередків політичних партій та громадських організацій (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, прийняті рішення якого носять рекомендаційний характер.

1.2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про політичні партії в Україні», «Про об’єднання громадян», іншими законодавчими актами, регламентом міської ради, а також цим Положенням.

1.3. Метою діяльності Координаційної ради є взаємодія з політичними партіями

громадськими організаціями з питань забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, соціальних, екологічних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, надання партіями та громадськими організаціями пропозицій та рекомендацій щодо діяльності органу місцевого самоврядування тощо.

1.4. Яготинська міська рада сприяє розвитку демократії та толерантного існування осередків політичних партій, громадських організацій у місті, не виокремлюючи жодну з них.

 

ІІ. Склад Координаційної ради

2.1. Кількісний та персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови.

2. 2. До складу Координаційної ради входять:

- міський голова;

- заступник міського голови;

- представники місцевих осередків політичних партій та громадських організацій;

- інші особи визначені цим розпорядженням.

 

ІІІ. Завдання Координаційної ради

3. 1. Основними завданнями Координаційної ради є:

- аналіз суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації в місті, актуальних внутрішньополітичних та зовнішньополітичних проблем, розроблення і внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій;

- сприяння узгодженню позицій політичних партій, налагодженню конструктивної взаємодії між органами місцевого самоврядування, політичними партіями і об'єднаннями громадян з метою поглиблення демократичних реформ та розв’язання актуальних проблем суспільного життя, забезпечення громадянського миру і злагоди, недопущення переслідувань членів партії та громадян за політичними мотивами.

 

ІV. Права Координаційної ради

4.1. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право:

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та інформацію;

- утворювати в разі потреби робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них посадових осіб органу місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, вчених, фахівців, представників об'єднань громадян.

 

V. Організація роботи Координаційної ради

5.1. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

5.2. Засідання Координаційної ради скликаються її головою.

Позачергове засідання Координаційної ради може бути скликане на вимогу не менш однієї третини членів Координаційної ради.

Вимога однієї третини членів Координаційної ради оформляється у вигляді письмового звернення до міського голови з обов’язковим зазначенням прізвищ та підписів представників місцевих осередків політичних партій.

Після отримання такого звернення голова Координаційної ради впродовж десятиденного терміну скликає засідання.

5.3. Засідання Координаційної ради є чинним, якщо на ньому присутні більше

половини її членів.

Головує на засіданнях Координаційної ради її голова, у виняткових випадках голова делегує повноваження її заступнику.

5.4. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер як для органу місцевого самоврядування, так і для політичних партій та громадських

організацій.

Реалізація рішень Координаційної ради може здійснюватися шляхом розпоряджень та доручень міського голови у встановленому законодавством порядку.

Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівності голосів голос голови

Координаційної ради є ухвальним.

5.5. Члени Координаційної ради можуть делегувати на засідання своїх представників, повідомивши про це голову ради до початку засідання ради.

5.6. На засіданні Координаційної ради веденься протокол, який підписують голова та секретар Координаційної ради.

5.7. Рішення Координаційної ради підписує голова Координаційної ради.

 

VІ. Внесення змін до Положення та персонального складу

6.1. Зміни та доповнення до Положення затверджує міський голова своїм розпорядженням.

6.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситись з ініціативи голови Координаційної ради та членів Координаційної ради.

6.3. Зміни та доповнення щодо персонального складу Координаційної ради затверджуються на засіданні Координаційної ради.

6.4. Про зміни та доповнення до Положення про Координаційну раду та про зміни у персональному складі доводяться до відома членів Координаційної ради на наступному засіданні.

 

Керуючий справами
виконавчого комітету                                                        В.А. Галицький

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора